Trang chủ | HOME

 

THÔNG BÁO 

Thay đổi thời gian tổ chức Hội thảo ICCE 2023

Thời gian: 24 - 25/ 11/ 2023

hahai cập nhật lúc: 2023-09-28 8:57:02 AM

Giá trị văn hoá là những thành tựu mà nhân loại đã đạt được trong từng giai đoạn lịch sử. Giá trị văn hoá góp phần tạo nên những đặc trưng, diện mạo của một quốc gia. Hơn thế nữa, trong giai đoạn hội nhập hiện nay, sự ảnh hưởng của các nền văn hóa khác nhau đến con người, đặc biệt là giới trẻ đang diễn ra hết sức rộng rãi và nhanh chóng. Làm thế nào để giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của quốc gia đồng thời với việc tiếp thu, phát triển những tinh hoa văn hóa của nhân loại đã trở thành một vấn đề quan trọng trong chiến lược phát triển của mỗi nước. Xuất phát từ vấn đề này, trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế phối hợp với các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế Văn hoá và Giáo dục lần thứ 4 (ICCE 2023), với chủ đề: “Giáo dục giá trị văn hoá trong bối cảnh hội nhập”. Hội thảo hướng tới mục đích tạo diễn đàn chia sẻ những nội dung lý luận, thực tiễn về giáo dục giá trị văn hoá cho con người trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, qua đó, tìm kiếm những giải pháp giáo dục giá trị văn hoá hiệu quả để tạo nên bản sắc của một quốc gia, dân tộc. Mặt khác, Hội thảo cũng là cơ hội thuận lợi để các nhà khoa học Việt Nam và thế giới trao đổi học thuật và hợp tác nghiên cứu khoa học trong thời gian tới.

           Đơn vị tổ chức

1. Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế;

2. Ban Hợp tác Nghiên cứu Khoa học xã hội & nhân văn, trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế;

3. Viện Nghiên cứu châu Á, Đại học Aix-Marseille, Cộng hòa Pháp;

4. Viện Pháp tại Huế;

5. Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh;

6. Trường Đại học Vinh;

7. Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên.

8. Trường Đại học Quy Nhơn

9. Trường Đại học Thủ đô Hà Nội 

 

 Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt, tiếng Pháp, tiếng Anh

            Thời gian và địa điểm tổ chức

  • Thời gian: dự kiến vào ngày 24 và 25 tháng 10 năm 2023
  • Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, số 34 Lê Lợi, TP Huế

 

hahai cập nhật lúc: 2023-10-04 10:52:48 AM

Contact
Hue University of Education
34 Le Loi street, Hue city, Vietnam
icce2023@dhsphue.edu.vn
http://www.ICCE2023.dhsphue.edu.vn
facebook.com/
Important Dates